Molimo pričekajte

Upiti, prigovori i reklamacije

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Općina Gračišće, će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja prigovora ili primjedbe. U tom roku prodavatelj je dužan kupcu dostaviti pisani ili usmeni odgovor na podnesenu reklamaciju. U prigovoru kupac mora navesti svoje podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e adresa) i točan opis događaja / prigovora.

Općina Gračišće, nastoji prema svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove, primjedbe i prigovore mirnim putem.

Adresa za pismeni prigovor: Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće, Hrvatska

Email adresa za pismeni prigovor: [email protected]

Platfoma za internetsko rješavanje sporova:
https://webgate.ec.europa.eu/o...